Formål og omfang
Disse betingelser fastlægger de nærmere vilkår for levering af varer og services fra ON.AD til kunder. Betingelserne kan alene fraviges ved skriftlig aftale. ON.AD forbeholder sig retten til at ændre betingelserne uden varsel og med virkning for allerede indgåede aftaler.

Tilbud og aftale
Tilbud er gældende i 14 dage fra tilbuddets dato at regne.  En aftale er indgået, når ON.AD har modtaget kundens skriftlige accept. Ordrebekræftelse fremsendes, såfremt det ønskes af kunden. Bestillinger der afgives uden forudgående tilbud fra ON.AD, anses som en indgået aftale.

Pris og betaling
Alle priser er ekskl. moms. Alle priser er beregnet for levering på ON.AD adresse i Aarhus N (LAngdyssen 2, 8200 Aarhus N). Omkostninger til transport udover denne adresse betales af kunden ud over den aftalte pris.

Priser i fremmed valuta er baseret på den på tilbudsdatoen gældende kurs i forhold til danske kroner. ON.AD forbeholder sig retten til at regulere prisen i tilfælde at kursudsving. ON.AD forbeholder sig retten til at ændre timetakster og materialepriser for fremtidige arbejdsopgaver. Dette gælder også for allerede indgåede aftaler, hvis prisudvikling tilsiger dette. ON.AD er berettiget til betaling for ekstraarbejde, som kan tilskrives: 1) at det af kunden udleverede grundmateriale har været uegnet eller mangelfuldt. 2) at kunden ønsker ændringer efter at arbejdet er påbegyndt. 3) at kunden ønsker rettelser, der går ud over én korrekturgang.Ved overskridelse af betalingsfristen på 8 dage forbeholder ON.AD sig retten til at pålægge kunden rykkergebyrer og inkassoomkostninger. Betalingsmisligholdelse på mere end 30 dage vil altid udgøre væsentlig misligholdelse.

Levering og forsinkelse
Levering finder sted på den med kunden aftalte tid. Er ingen sådan leveringstid aftalt, finder levering sted, når produktet er færdigt. Kunden er berettiget til at hæve aftalen på betingelse af afsendelse af forudgående påbud, såfremt tidsplanen overskrides væsentligt. Væsentlig forsinkelse indtræder tidligst ved mere end 30 arbejdsdages afvigelse fra en aftalt frist. Kunden kan aldrig gøre forsinkelse gældende for produkter eller delleverancer som allerede er blevet leveret.Såfremt tidsplanen forrykkes grundet forhold, som ON.AD ikke bærer ansvar for (herunder forsinkelser eller manglende levering fra underleverandører, forsinkelser hos kunden og kundens manglende medvirken), kan forsinkelser ikke medføre, at kunden tillægges misligholdelsesbeføjelser, herunder ophævelsesadgang.
Forsinkes eller forhindres levering grundet force majeure, kan ON.AD ikke holdes ansvarlig. Skulle en begivenhed som ON.AD ikke bærer ansvaret for bevirke, at opfyldelse af ON.ADs leveringsforpligtelser fordyres, er ON.AD ikke forpligtet til at gennemføre disse. Ved beviselig rettidig afsendelse (i forhold til aftalte tidspunkt for levering) kan ON.AD ikke holdes ansvarlig for post- og fragt leverandørs forsinkede levering eller bortkomst af forsendelse. Kunden kan aldrig gøre forsinkelse gældende for produkter som allerede er leveret. Kunden kan fortryde en indgået aftale. Meddelelse herom skal ske skriftligt og foreligge inden arbejdets start.

Ejendomsforbehold
Kunden opnår først ejendomsretten til fysiske eksemplarer af et produkt, når der sker fuld betaling til ON.AD. Samtlige varer og produkter fra ON.AD forbliver dennes ejendom indtil fuld betaling er modtaget. Efter ejendomsrettens overgang til kunden forbeholder ON.AD sig ret til at bruge fremstillet arbejde som reference i egen markedsføring.

Rettigheder
Alle rettigheder til grafik, layout, tekst, billeder og video, der helt eller delvist er fremstillet af ON.AD eller dennes samarbejdspartnere, tilhører ON.AD. Dette gælder også selvom materialet er fremstillet efter instruks fra kunden og tilpasset dennes behov og ønsker.
Såfremt kunden ønsker ejerskab, eksklusiv licens eller andre rettigheder til materialet, forudsætter dette en særskilt skriftlig aftale herom. Kunden har kun brugsret i det omfang som fremgår direkte af parternes aftale. Kunden har ikke ret til at få udleveret original redigerbare filer, udarbejdet af ON.AD på kundens bestilling, idet filerne indeholder dele af ON.ADs ejendom. ON.AD er dog forpligtet til at opbevre filerne i 3 år efter arbejdets afslutning. Ansvaret ophører hvis parterne indgår en særskilt aftale om udlevering. Skitser, layout, rentegning, tekstforslag, skabeloner o.l. uanset med hvilket teknik disse er fremstillet og uanset på hvilken måde de opbevares, tilhører ON.AD og må ikke uden ON.ADs godkendelse overlades til tredjemand. Hvad ON.AD har tilvejebragt eller ladet tilvejebringe til brug for leverancen, det være sig forarbejdet eller mellemprodukter, såsom reproduktions- og trykmedia, uanset med hvilket teknik disse er fremstillet, og uanset med hvilken måde de opbevares, samt værktøj som f.eks. stanse-, præge- eller svejseværktøj er ON.ADs ejendom og kan ikke efter arbejdets udførelse kræves udleveret. Dette gælder, uanset om det tilvejebragte måtte være særskilt faktureret.

Mangler
ON.AD har intet ansvar for fejl, som kunden ikke skriftligt har rettet i korrektur eller prøvetryk. Såfremt kunden selv tilvejebringer filer, papir eller andet til leverancen, hæfter ON.AD ikke for fejl eller mangler, der kan henføres dertil.Viser leverancen sig at være mangelfuld, er kunden forpligtet til straks at reklamere herover. ON.AD er berettiget til at afhjælpe en mangel, såfremt dette kan ske inden rimelig tid. Mindre afvigelser fra godkendte prøve eller aftalt specifikation berettiger ikke kunden til prisnedslag. ON.AD har ret til mer – eller mindre levering på indtil 10% af aftalt oplag. Variationer i størrelse kan forekomme. Fra +/- 5mm til 4 %. Kunden accepterer, at der kan forekomme farveforskelle mellem det godkendte format og trykt medier, og sådanne kan aldrig udgøre en mangel.

Ansvar
Kunden er ansvarlig for lovligheden af produkternes indhold og udformning i både offentligretlig og privatretlig henseende. Det understreges, at ON.AD ikke af egen drift tager stilling til lovligheden af markedsføringstiltag af nogen art, uanset i hvilket omfang ON.AD har medvirket til udformningen heraf.
ON.AD har intet ansvar for kundens manglende hjemmel til reproduktion, mangfoldiggørelse eller udgivelse af skrift, tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker, andre forretningskendetegn og øvrigt vareudstyr herunder formgivning eller andet, der kan være underkastet tredjemands rettigheder. Pådrager ON.AD sig ansvar overfor tredjemand i anledning af kundens manglende hjemmel til udnyttelse af tredjemands tilkommende rettigheder, holder kunden ON.AD skadesløs for et sådant ansvar. ON.AD har intet ansvar for tab eller beskadigelse af ejendom, som f.eks. originaler, materialer, o.l. som ikke er ON.ADs, men som er overladt til denne af kunden med henblik på opbevaring, herunder opbevaring af arbejder, ON.AD har udført. ON.AD er dog ansvarlig såfremt det godtgøres, at tabet eller beskadigelsen skyldes grov uagtsom adfærd udvist af ON.AD. Kunden må selv sørge for forsikring af genstanden imod skade og undergang. Hvis materiale ønskes retur skal der gøres klart opmærksom på dette ved levering af materialet. ON.AD kan uden varsel destruere produkter i sin besiddelse i tilfælde af mistanke om ulovligheder, anstødelighed eller rettighedskrænkelser. ON.AD forbeholder sig i denne forbindelse retten til at videregive oplysninger om Kunden til offentlige myndigheder eller tredjemand. Al forsendelse sker for bestillerens regning og risiko.

Begrænset hæftelse
I tilfælde af forsinkelse, eller i tilfælde af mangler ved det leverede hæfter, ON.AD ikke for driftstab, tab af avance eller andet indirekte tab, herunder tab som følge af kundens retsforhold over for tredjemand. ON.AD i øvrigt er kun erstatningsansvarlig over for kunden ved tab eller skade påført som følge af grov uagtsomhed eller forsætlige handlinger.
ON.AD er ikke ansvarlig for indirekte tab eller direkte tab, hvis sidstnævnte er som følge af forsinkelser eller tab af data eller tabt indtjening.

Underleverandører
ON.AD er berettiget til helt eller delvis at lade arbejde udføre hos underleverandører.

Lovvalg og værneting
Enhver tvist som måtte udspringe af disse betingelser eller samhandel mellem parterne i øvrigt skal anlægges ved retten i Århus. Tvisten skal afgøres efter dansk ret.